Bernadine Hogan
Bernadine Hogan Senior Director, Retail